DIOR SAVAGE

Shot in Beijing.  Starring 幻 Huan and Yes Shi.   

Advertising Agency: Dentsu  //Production House: Fanatic // EP:  Michael Wang   // Director: Marcos Mijan // DOP: Jon Keng// Editing: Xiao Xi// Colour: Zhang Yingjie// Sound Mix: Samuel Cabezas // Music: MASSIVE ATTACK