LINCOLN MKX

Shot in Shanghai. Starring Maggie Jiang (江疏影,)   

Advertising Agency: The Blue Hive  // Production House: Fanatic // EP:  Michael Wang   // Director: Marcos Mijan // DOP: Jon Keng// Editing & Music Mix: Xiao Xi// Colour: Zhang Yingjie